van mij (my, your, his, enz)
dagen van de week
De S Regel
to be
a of an
Will / Going to
Ing-vorm deel 1
Ing-vorm deel 2
vergelijkingen
Verleden tijd
to do
some en any
De S Regel
to do
Meervoud
Ing-vorm deel 1
Ing-vorm deel 2
Verleden tijd
vragen met did
Much and Many
Woordvolgorde
must / have to / should
Will / Going to
to do
the question tag